اطلاعات تور      
نوع تور تفریحی کد تور 5012 نام تور 3روز اصفهان تعداد شب 2 ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/12/06 میلادی : 2019/02/25 روزهای حرکت شنبه / یکشنبه /چهارشنبه / پنح شنبه /
گالری
اصفهان
سی و سه پل
عالی‌قاپو
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
هتل پردیسان عالی قاپو
(ALL )
خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو
4,250,000
2,300,000
350,000
600,000
هتل هتل عباسی اصفهان
(UALL )
چهار باغ عباسی
5,000,000
3,500,000
240,000
500,000
هتل هتل پارسیان کوثر
(UALL )
شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر
5,200,000
3,700,000
450,000
760,000
هتل قیمت به تومان

پردیسان عالی قاپوهتل پردیسان عالی قاپو(ALL )خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو

دو تخته 4,250,000
یک تخته 2,300,000
کودک 6-2 350,000
کودک 12-6 600,000

هتل عباسی اصفهانهتل هتل عباسی اصفهان(UALL )چهار باغ عباسی

دو تخته 5,000,000
یک تخته 3,500,000
کودک 6-2 240,000
کودک 12-6 500,000

هتل پارسیان کوثرهتل هتل پارسیان کوثر(UALL )شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر

دو تخته 5,200,000
یک تخته 3,700,000
کودک 6-2 450,000
کودک 12-6 760,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

روز اول ﺗﻬﺮان – اﺻﻔﻬﺎن:  ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﻢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎرال ، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ در ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻏﺮوب ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﯽ و ﺳـﻪ ﭘﻞ و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ

روز دوم اﺻﻔﻬﺎن: ﺑﻌﺪ از ﺻـﺮف ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران ،ﮔﺸــﺖ در ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن وﻫﺸـــﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 

روز ﺳـﻮم اﺻـﻔﻬﺎن – اﺑﯿﺎﻧﻪ – ﺗﻬﺮان: ﺻـﺮف ﺻــﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴــــﺎي واﻧﮏ و ﻣﻨﺎر ﺟﻨﺒﺎن ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران  ﺷﻬﺮزاد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺑﯿﺎﻧﻪ وﭘﺲ از ﮔﺸﺖ در اﺑﯿﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان

توضیحات

لطفا  در هنگام دیدو بازدید از اماکن دیدنی از نوشتن متن بر روی آثار باستانی خود داری نمایید

مسیر آنلاین
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*